Výsledky korešpondenčného hlasovania

/ 13 januára, 2021

Vážení podielnici a podielničky,

v súlade s §5 zákona č. 62/2020Z.z. a §14 ods.6 zák.č. 97/2013 Z.z. v platnom znení, sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia USPS korešpondenčným hlasovaním (tzv. per rollam hlasovanie). Hlasovanie prebehlo v dňoch od 8.12.2020 do 23.12.2020.

Valné zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania (per rollam) je platné a uznášania schopné, na základe doručených platných hlasovacích lístkov s počtom 585,39hlasov, čo predstavuje 64,26% z celkového počtu hlasov 910,91.

  • Počet všetkých odoslaných hlasov: 910,91hlasov (100%)
  • Počet všetkých vrátených hlasov: 596,96hlasov (65,53%) – z toho platných 585,39hlasov, neplatných 11,57hlasov.
  • Počet nevrátených hlasov: 313,95hlasov (34,47%)

Výsledky hlasovania sú nasledovné:

Uznesenie č.1 : Zhromaždenie USPS Veličná schvaľuje Správu o hospodárení USPS Veličná a ročnú účtovnú uzávierku za rok 2019

ZA 94,75% (554,63 hlasov)

PROTI 3,91% (22,89 hlasov)

ZDRŽALO SA 1,34% (7,86 hlasov)

Uznesenie č.2 : Zhromaždenie USPS Veličná schvaľuje rozdelenie nerozdeleného zisku z roku 2018 podielnikom USPS Veličná

ZA 98,23% (575,02 hlasov)

PROTI 1,56% (9,15 hlasov)

ZDRŽALO SA 0,21% (1,21 hlasov)

Výbor USPS Veličná vám ďakuje za spoluprácu pri korešpondenčnom hlasovaní a zároveň vám praje úspešný rok 2021.