Voľby výboru a dozornej rady, volebné obdobie 2021-2025

/ 7 apríla, 2021

Vážení podielnici a podielničky,

v roku 2020 vypršalo volebné obdobie členom výboru a členom dozornej rady USPS Veličná. Na základe zákona č.  91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom V. bod 5. Zmluvy o založení USPS Veličná, členovia výboru a dozornej rady naďalej vykonávajú svoju funkciu v USPS Veličná v súlade so zákonom.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 a stále trvajúcim zákazom zhromažďovania sa, výbor predpokladá, že aj zhromaždenie v roku 2021 spojené s voľbou členov výboru a dozornej rady bude potrebné vykonať formou korešpondenčného hlasovania. Z toho dôvodu:

Výbor USPS Veličná žiada podielnikov, ktorí majú záujem stať sa členmi výboru USPS Veličná alebo členmi dozornej rady USPS Veličná na nasledujúce volebné obdobie, aby písomne oznámili svoju kandidatúru prostredníctvom prihlášky, ktorá je záväzná a platná až do uskutočnenia volieb.

Prosíme zaslať prihlášku do 16.apríla 2021

Prihlášku je možné doručiť :

  • e-mailom na urbarvelicna@dkubin.sk,
  • poštou na adresu USPS Veličná, Námestie 163,027 54 Veličná
  • osobne USPS Veličná, Námestie 163,027 54 Veličná

Mená prihlásených kandidátov budú zahrnuté do kandidátky na hlasovacom lístku a zhromaždenie rozhodne o ich zvolení alebo nezvolení.

  • Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách §13 ods.2 Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) (výbor a dozorná rada)môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva.
  • Podľa Čl.VI. bod 3.) Zmluvy o založení USPS Veličná má výbor sedem členov. Funkčnosť výboru na zabezpečenie úloh sa riadi podľa §16 ods.3 zákona.
  • Podľa Čl.VII. bod2.) Zmluvy o založení USPS Veličná má dozorná rada troch členov. Členom dozornej rady môže byť len vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
  • U kandidátov je vítaná znalosť práce s katastrálnymi mapami a znalosť zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení. Úlohy výboru a dozornej rady sú bližšie špecifikované v  Zmluve o založení USPS Veličná, ktorá je zverejnená na www.urbarvelicna.org v časti Dokumenty.