Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov členov pozemkového spoločenstva, dodávateľov, odberateľov, zamestnancov, zmluvných partnerov.

Ochrana osobných údajov členov pozemkového spoločenstva, dodáteľov, odberateľov, zamestnancov, zmluvných partnerov.

Prevádzkovateľ

Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná

Námestie 163, 027 54 Veličná

IČO: 142 250 85

 Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:

 • Evidencia členov pozemkového spoločenstva
 • Register pozemkových spoločenstiev
 • Vyplácanie podielov
 • Personálne a mzdové účely
 • Účtovné a daňové účely
 • BOZP a PO
 • Vybavovanie sťažností
 • Plnenie zákonných povinností
 • Štatistické a archívne účely
 • Uzatváranie a plnenie zmlúv

Príjemcovia a kategórie príjemcov Vašich osobných údajov

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor,

Sociálna poisťovňa,

Zdravotné poisťovne,

Daňový úrad

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Doplnkové dôchodkové sporiteľne

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly dozoru (napr. inšpektorát práce)

Štatistický úrad

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Exekútor

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali pri zefektívňovaní činností a plnení úloh USPS Veličná.

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie .

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame na základe právnych predpisov a na plnenie zmluvných a právnych záväzkov. Ak sa údaje už nevyžadujú na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, tieto sa pravidelne zmažú, pokiaľ ich dočasné ďalšie spracovanie nie je potrebné na archívne účely.

Osobné údaje, ktoré sú spracované v evidencii členov pozemkového spoločenstva sú uchovávané do doby trvania spoluvlastníckeho vzťahu.   Po zániku práv člena spoločenstva sa jeho osobné údaje uchovávajú na archívne účely.

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme;
 • Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.