OZNAM – Valné zhromaždenie

Vážení podielnici,

výbor USPS Veličná Vám oznamuje, že termín konania valného zhromaždenia sa odkladá na neurčito. V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre USPS Veličná problematické zvolať valné zhromaždenie.

O termíne konania valného zhromaždenia Vás budeme včas informovať písomne, cestou obecného rozhlasu a internetovou stránkou.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách schválená 22. apríla 2020 ako zákon č.  91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/91/20200425.html) vykonala nasledovné úpravy, platné počas mimoriadnych opatrení v roku 2020:

a) dočasne prechádza na výbor právo robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti (ide teda len o neodkladné úkony, nejde napríklad o rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva),

b) v prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia budú patriť dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná,

c) okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.

  Zároveň sa vykonali tri úpravy potrebné pre zvýšenie zrozumiteľnosti a jednoznačnú aplikáciu zákona o pozemkových spoločenstvách a taktiež pre zabezpečenie plnenia neodkladných úkonov v každom spoločenstve:

a) jednoznačne sa uvádza, že tzv. nefunkčným výborom je ten výbor, ktorého počet členov klesol pod minimálny počet ustanovený zákonom, teda je v ňom menej ako traja členovia,

b) tzv. nefunkčné výbory budú mať medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody,

c) tzv. nefunkčné dozorné rady budú mať okrem právomoci zvolávať valné zhromaždenie aj oprávnenie kontrolovať úkony tzv. nefunkčného výboru.

(zdroj: https://www.mpsr.sk/)