Category Archives: Nezaradené

Voľby výboru a dozornej rady, volebné obdobie 2021-2025

/ 7 apríla, 2021

Vážení podielnici a podielničky, v roku 2020 vypršalo volebné obdobie členom výboru a členom dozornej rady USPS Veličná. Na základe zákona č.  91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom V. bod 5. Zmluvy o založení USPS Veličná, členovia výboru a dozornej rady naďalej vykonávajú svoju funkciu v USPS Veličná v súlade so zákonom. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 a stále trvajúcim zákazom zhromažďovania sa, výbor predpokladá, že aj zhromaždenie v roku 2021 spojené s voľbou

Read More

Výsledky korešpondenčného hlasovania

/ 13 januára, 2021

Vážení podielnici a podielničky, v súlade s §5 zákona č. 62/2020Z.z. a §14 ods.6 zák.č. 97/2013 Z.z. v platnom znení, sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia USPS korešpondenčným hlasovaním (tzv. per rollam hlasovanie). Hlasovanie prebehlo v dňoch od 8.12.2020 do 23.12.2020. Valné zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania (per rollam) je platné a uznášania schopné, na základe doručených platných hlasovacích lístkov s počtom 585,39hlasov, čo predstavuje 64,26% z celkového počtu hlasov 910,91. Výsledky hlasovania sú nasledovné: Uznesenie č.1 : Zhromaždenie USPS Veličná schvaľuje Správu o hospodárení USPS Veličná a ročnú účtovnú uzávierku za

Read More

OZNAM – Valné zhromaždenie

/ 25 septembra, 2020

Vážení podielnici, výbor USPS Veličná Vám oznamuje, že termín konania valného zhromaždenia sa odkladá na neurčito. Vsituácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre USPS Veličná problematické zvolať valné zhromaždenie. O termíne konania valného zhromaždenia Vás budeme včas informovať písomne, cestou obecného rozhlasu a internetovou stránkou. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách schválená 22. apríla 2020 ako zákon č.  91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších

Read More

Žiadosť o nájom pôdy a finančná kontrola

/ 27 februára, 2018

Do sekcie Dokumenty boli vložené nové dokumenty: Žiadosť o nájom pôdy, p. Gombala Tomáš Finančná kontrola Obsah dokumentov si môžete prečítať alebo stiahnuť do svojho počítača po kliknutí na jeden z odkazov vyššie.

Zápisnica a Návrh na uznesenie z Valného zhromaždenia

/ 2 novembra, 2017

Do sekcie Dokumenty boli vložené nové dokumenty: Návrh na uznesenie z Valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 Obsah dokumentov si môžete prečítať alebo stiahnuť do svojho počítača po kliknutí na odkaz vyššie.